Diaspora cere repetarea alegerilor prezidențiale

Astăzi 143 de cetă­ţe­ni ai Republicii Mol­do­va afla­ţi în stră­i­nă­ta­te vor ata­ca în jude­ca­tă hotă­râri­le Comi­sie Elec­to­ra­le Cen­tra­le din 16 şi 17 noiem­brie cu pri­vi­re la con­tes­ta­ţi­i­le...

Astăzi 143 de cetă­ţe­ni ai Republicii Mol­do­va afla­ţi în stră­i­nă­ta­te vor ata­ca în jude­ca­tă hotă­râri­le Comi­sie Elec­to­ra­le Cen­tra­le din 16 şi 17 noiem­brie cu pri­vi­re la con­tes­ta­ţi­i­le pri­vind votul în dias­po­ră. Deşi numă­rul mol­do­ve­ni­lor care au depus con­tes­ta­ţii pen­tru că nu le-a fost asi­gu­rat drep­tul la vot este unul mult mai mare, doar 143 au reu­şit să sem­ne­ze lis­te­le pen­tru man­da­ta­rea a trei avo­ca­ţi care le vor repre­zen­ta inte­re­se­le în faţa instan­ţei de jude­ca­tă. Lis­te­le urmea­ză să ajun­gă astăzi în Chi­şi­nău.

Timp de o săp­tămâ­nă, mol­do­ve­nii din dias­po­ră, mobi­li­zaţi pe ace­leaşi reţe­le de soci­a­li­za­re, au ini­ţiat o cam­pa­nie de colec­ta­re a sem­nă­tu­ri­lor pen­tru man­da­ta­rea avo­ca­ţi­lor care ar ata­ca sta­tul în jude­ca­tă pen­tru că nu a cre­at con­di­ţii în vede­rea asi­gu­ră­rii drep­tu­lui con­sti­tu­ţio­nal la vot a tutu­ror cetă­ţe­ni­lor afla­ţi în stră­i­nă­ta­te, scrie Ziarul de Gardă. Ast­fel, toţi cei care la 13 noiem­brie au depus con­tes­ta­ţii la adre­sa CEC au fost îndem­na­ţi să sem­ne­ze pen­tru anga­ja­rea unui avo­cat.

Pe 13 noiem­brie, cetă­ţe­nii din dias­po­ră au fost depus 3961 de con­tes­ta­ţii la adre­sa Comi­sie Elec­to­ra­le Cen­tra­le:

Dub­lin, Irlan­da – 356 de peti­ţii indi­vi­du­a­le

Marea Bri­ta­nie, Lon­dra – 550 de sesi­ză­ri indi­vi­du­a­le şi 229 de sesi­ză­ri colec­ti­ve

Marea Bri­ta­nie, Strat­ford – 92 de sesi­ză­ri indi­vi­du­a­le şi 828 de sesi­ză­ri colec­ti­ve

Ger­ma­nia, Fran­k­furt pe Main – 84 de peti­ţii indi­vi­du­a­le şi 264 de sesi­ză­ri colec­ti­ve

Fran­ţa, Villeneuve-Saint-Georges – 6 peti­ţii indi­vi­du­a­le şi 176 de sesi­ză­ri colec­ti­ve

Fran­ţa, Paris – 75 de sesi­ză­ri indi­vi­du­a­le

Fran­ţa, Montre­uil – 190 de sesi­ză­ri indi­vi­du­a­le

Ita­lia, Vero­na – 44 de sesizări indi­vi­du­a­le

Ita­lia, Bolog­na – 2 sesi­ză­ri indi­vi­du­a­le şi 158 de peti­ţii colec­ti­ve

Ita­lia, Mes­tre – 22 de sesi­ză­ri indi­vi­du­a­le şi 73 de sesi­ză­ri colec­ti­ve

Ita­lia, Par­ma – 6 sesi­ză­ri indi­vi­du­a­le şi 494 de sesi­ză­ri colec­ti­ve

Can­a­da, Montre­al – 247 de sesi­ză­ri colec­ti­ve

Rusia, Mosco­va – 51 de sesi­ză­ri indi­vi­du­a­le şi 14 sesi­ză­ri colec­ti­ve

În opt din aces­te ora­şe s-au găsit orga­ni­za­to­ri care la anu­mi­te ore, de obi­cei în faţa fos­te­lor sec­ţii de vota­re, au aştep­tat ca mol­do­ve­nii căro­ra le-a fost lezat drep­tul de vot să sem­ne­ze pen­tru man­da­ta­rea avo­ca­tu­lui. Nu s-au adu­nat decât 143 de sem­nă­tu­ri, deo­a­re­ce mul­ţi din­tre cetă­ţe­ni nu au avut posi­bi­li­ta­tea, la fel ca în ziua de 13 noiem­brie, să par­cur­gă sute şi mii de kilo­me­tri.

Ita­lia, Par­ma – 10 sem­nă­tu­ri

Ita­lia, Bolog­na – 10 sem­nă­tu­ri

Ita­lia, Mes­tre – 8 sem­nă­tu­ri

Irlan­da, Dub­lin – 29 de sem­nă­tu­ri

Fran­ţa, Paris – 5 sem­nă­tu­ri

Marea Bri­ta­nie, Lon­dra – 75 de sem­nă­tu­ri

Ger­ma­nia, Fran­k­furt – 5 sem­nă­tu­ri

Can­a­da, Montre­al – 1 sem­nă­tu­ră

Res­pec­tiv, în jude­ca­tă va mer­ge o echi­pă for­ma­tă din trei avo­ca­ţi care va acti­va în inte­res public, potri­vit unu­ia din­tre ini­ţia­to­rii pro­ce­su­lui de colec­ta­re a semnăturilor, Dumi­tru Vicol, sta­bi­lit în Lon­dra.

Avo­ca­ţii vor ata­ca în instan­ţă deci­zi­i­le Comi­si­ei Elec­to­ra­le Cen­tra­le, în par­ti­cu­lar ale Con­si­li­u­lui Elec­to­ral al Cir­cum­scrip­ţi­ei muni­ci­pa­le Chi­şi­nău, nr. 1, din 16 şi 17 noiem­brie curent.

Anu­me aces­te hotă­râri, prin care orga­nul elec­to­ral deci­de să ia act de con­tes­ta­ţi­i­le depu­se de dias­po­ră şi să le „remi­tă Cur­ţii Constituţionale pen­tru a fi lua­te în cal­cul la con­fir­ma­rea rezul­ta­te­lor ale­ge­ri­lor pen­tru func­ţia de pre­şe­din­te al R. Mol­do­va”, vor fi ata­ca­te în instan­ţă.

Dumi­tru Vicol, unul din­tre organizatorii pro­ce­su­lui de colec­ta­re a sem­nă­tu­ri­lor, sus­ţi­ne că în aces­te deci­zii, Comi­sia Elec­to­ra­lă a sti­pu­lat doar că cetă­ţe­nii invo­că leza­rea drep­tu­lui la vot, nu şi că aceştia au cerut demi­sia con­du­ce­rii CEC şi Minis­te­ru­lui de Exter­ne.

In this article

Join the Conversation

4 comments

 1. Simion       Răspunde

  Mama ce Diaspora avem asa numar de oameni se poate si de aflat cu cit sunt platiti sa nu fie indiferenti de Moldova. Apropo de ce nu il intreaba pe Nastase Diaspora ce cauta la proteste cu Dodon?

 2. Constructiv       Răspunde

  La ce bun aceste alegeri repetate, pentru ce sa de-ai inca 50 milioane pentru o functie care nu are nici o imputernicire de a schimba ceva in stat?

 3. Vova       Răspunde

  Puțini , acum se demonstrează încă odată cât de divizată este societatea noastră și Maia încă continuă să facă aceasta se declară neînvinsă iar omenii nu înțeleg că-i o populistă ieftină și se aruncă în gît după ea!

 4. Andrei       Răspunde

  Cei din Străinătate practic fiecare a depus cîte-o petiție, doar că votul unui cetățean al RM fie el și în america = totuși cu votul unui singur cetățean din RM!